תשלומי מעסיק לקרן השתלמות – תקנות מס הכנסה

  • עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית , מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש) , סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו , חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
  • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
  •     שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
  •     חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
  • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק ,  להעביר ריבית פיגורים בשיעור  שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.
  •       פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר  קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
  •       חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה   במועדי התשלום הנ”ל.
  • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
  • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.