עמוד הבית

דצמבר 2020 – עמיתים יקרים שלום רב
הרינו להביא לידיעתכם כי החל מיום 1.1.2021 שירותי התפעול של קרן ההשתלמות של יהב רופאים
יעברו
ללאומי שירותי שוק ההון בע”מ במקום הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ, המתפעל הנוכחי (“ההסבה
התפעולית”).
חשוב לציין כי:

 1. אגב ההסבה התפעולית לא תהיה כל פגיעה בזכויות העמיתים בקרן ההשתלמות.
 2. לכל עמית יוקצה מספר חשבון חדש.
 3. החל מיום 1.1.2021 ועד יום 14.1.2021 – תחול תקופת הדממה – בתקופה זו לא ניתן יהיה לבצע
  משיכות או העברות כספים ו/או פעולות נוספות בחשבונותיכם בקרן.
  בהתאם לאמור לעיל יש לשים לב כי :
 • בקשות תקינות למשיכת כספים/ העברה בין מסלולים, אשר תתקבלנה עד ליום 27.12.2020
  תבוצענה עד ליום סוף דצמבר 2020.
 • בקשות תקינות להעברת כספים מקופה אחרת לקופה, אשר תתקבלנה עד ליום ה- 15.12.2020
  תטופלנה עד סוף דצמבר 2020.
 • בקשות תקינות להעברת כספים מהקופה לקופה אחרת שתתקבלנה עד ליום 24.12.2020 תבוצענה עד
  סוף דצמבר 2020.
 • בקשות כאמור שתתקבלנה לאחר המועדים המפורטים לעיל תטופלנה החל מיום 17.1.2021.
 1. החל מיום 1.1.2021 ניתן יהיה לקבל שירותים באמצעות מוקד העמיתים בימים א-ה בשעות
  8:00-16:00 בטלפון: 072-2790007 פקס: 072-2790091 מייל:
  moked@hrofim.org.il
 2. עד ליום 20.2.2020 ניתן להמשיך לקבל מידע אישי בחשבון המקוון באתר האינטרנט של החברה עם
  שם המשתמש והסיסמה הקיימים.
 3. עמיתים שאין ברשותם עדיין קוד משתמש וסיסמה – בתקופה שבין 01.01.2021 ועד וכולל
  14.01.2021 לא ניתן יהיה להצטרף לשירות
 4. עמית המעוניין להצטרף לשירות חשבון אישי מקוון מוזמן להיכנס החל מיום 17.1.2021 ללשונית
  “חשבון אישי מקוון” באתר החברה ולפעול על-פי ההנחיות.

החברה צופה כי הסבת שירותי התפעול תביא לשיפור המערכות בהן היא משתמשת כיום ואיתה גם שיפור
בשירות הניתן לעמיתים, והכל מבלי לפגוע בזכויות העמיתים.
יודגש, כי אין בביצוע הליך הסבת שירותי התפעול כדי לפגוע בזכויותיך בקרן כפי שהן מעוגנות
בתקנון קרן ההשתלמות והוראות כל דין, והן תישארנה ללא שינוי.
משמעות המונח “תישארנה ללא שינוי” הינה כי זכויות העמיתים לא תיפגענה מעצם הסבת שירותי התפעול
ורציפותן תמשך כאילו לא חל כל שינוי.
אנחנו עומדים לרשותך בכל שאלה בנושא.

בברכה,
יהב רופאים- חברה לניהול קופות גמל בע”מ


עמיתים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי פתחנו עבורכם מסלול השקעות חדש, “מסלול מנייתי“.
מסלול זה נוסף לשני המסלולים הקיימים בקרן: מסלול כללי ומסלול אג”ח כך שכיום ליהב רופאים 3
מסלולי השקעה לבחירת העמית:

מסלול כללי

רוב כספי העמיתים מנוהלים במסלול הכללי. מסלול זה מנוהל בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות
ובהתאם למדיניות ההשקעות הצפויה, אשר נכון לשנת 2021 הגדירה את שיעור החשיפה הרצוי למניות על
39% .

מסלול אג”ח

מסלול בעל רמת סיכון נמוכה באופן יחסי, כאשר מרכיב אגרות החוב במסלול זה הינו לא פחות מ –
75%.

מסלול מנייתי

מסלול בעל רמת סיכון גבוהה באופן יחסי, כאשר מרכיב המניות הינו לא פחות מ – 75%.


שעות פעילות המוקד:

ימים א’ – ה’: 8:00-16:00