משיכת/העברת כספים

משיכת כספים מקרן ההשתלמות:

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל”גיל הפרישה” כאמור בחוק “גיל פרישה”.
 3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו”ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
  פטור ממס באישור פקיד שומה.

טפסים ניתן לקבל בסניפי הבנק, הנהלת הקרן ובאתר האינטרנט של הקרן תחת הלשונית “טפסים להורדה”.

משיכת כספים תוך 4 “ימי  עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק/ הנהלת הקרן  ובצרוף המסמכים הנדרשים.

 העברה מקרן השתלמות אחת  לאחרת ו/או מקופת גמל להשקעה אחת לאחרת:

 • העמית יפנה לקופת הגמל הרלוונטית אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקרן המעבירה).
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים חתומים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י קופת הגמל הרלוונטית.
 • בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל – העברת כספים בין קופות גמל) התשס”ח – 2008 (להלן “תקנות הניוד”) אשר נכנסו לתוקף ביום 1.10.08 וכן בהתאם לחוזר גופים מוסדיים מס. 11-9-2008 “העברת כספים בין קופות גמל” אשר הוצא על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן- “חוזר העברת כספים”) העברת כספים בין קופות גמל מתבצעת עד 10 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה להעברת הכספים מקופה המקבלת ובסך הכל תוך 20 ימי עסקים.
 • עם קבלת הכספים בקרן ההשתלמות המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן ההשתלמות המעבירה.
 • קיימת אופציה להעברת הכספים מקרן השתלמות נזילה לחשבון קופ”ג במעמד עצמאי.