הדיווח התקופתי לעמית

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון, מחויבים גופים מוסדיים לשלוח לעמיתיהם דין וחשבון תקופתי. מתכונת הדיווח והאמצעים למשלוח הדיווח התקופתי נקבעו בחוזרים המתפרסמים מעת לעת ע”י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

ביום 9 ביולי 2018 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2018-9-26 אשר תיקן חוזר קודם של הממונה בנושא.

להלן עיקרי אופן הדיווח לעמית כפי שבאו לידי ביטוי בחוזר זה ובחוזרים הקודמים:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל/קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית, דוח רבעוני.

דוח שנתי מקוצר:

כולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקופת הגמל/קרן ההשתלמות. לכל חשבון בקופת הגמל /קרן ההשתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

דוח זה גם כולל את אישור המס להצהרת הון ואישור המס על הפקדות עבור שנת המס.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.

דוח שנתי מפורט:

בנוסף לדוח השנתי המקוצר, מופק גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותיך בחברה.

במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

דוח רבעוני:

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

משך הצגת הדוחות בחשבון:

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.

הדוח הרבעוני, ככל שהופק כזה, יוצג בחשבונך האישי המקוון למשך שנה אחת לפחות.

שליחת הדוחות אל העמיתים:

על פי הוראות החוזר ככל שקיים ברשות הגוף המוסדי האמצעי הדיגיטלי של העמית (כתובת הדואר האלקטרוני של העמית או מספר הטלפון הנייד שלו), ישלח הגוף המוסדי קישור לדוח השנתי באמצעות אותו אמצעי דיגיטלי.

שליחת הקישור לדוח יכולה להתבצע ע”י שליחת הודעה הכוללת קישור לעמוד הכניסה לחשבון האישי המקוון של העמית, בו יוכל העמית לעיין בדוח.

ככל שלא קיים ברשות הגוף המוסדי אמצעי דיגיטלי של העמית, ישלח הגוף המוסדי את הדוח השנתי המקוצר לעמית באמצעות הדואר.

על אף האמור לעיל, לכל עמית יש זכות לבקש מהגוף המוסדי בכתב באמצעות טופס ידני או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות חשבונו האישי מקוון באתר האינטרנט של החברה לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

הדוח השנתי המפורט ו-הדוח הרבעוני לא נשלחים בכל מקרה באמצעות הדואר.

להגשת בקשה לשינוי אופן משלוח הדוח השנתי המקוצר:

ניתן לבצע את השינוי ע”י בחירה בלשונית “בחירת אמצעי דיוור” בחשבונך האישי המקוון,

לחילופין

ניתן לבצע את השינוי ע”י הגשת בקשה בכתב. לשם כך נדרש למלא טופס עדכון פרטים אישיים הנמצא כאן באתר.

לטופס

את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ) ניתן להעביר אל החברה באחד האמצעים הבאים:

  1. משלוח הטופס באמצעות עמוד “צור קשר” כאן באתר החברה
  2. באמצעות כתובת הדוא”ל : moked@hrofim.org.il
  3. בדואר אל: קופות גמל, מדור הצטרפויות ועדכון פרטים, שירות לקוחות קופות גמל, שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקוה 4952701