מידע למעסיק – מידע כללי

יחד רופאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ -רופא שכיר אשר מעבידו משלם עבורו כספים לקרן ההשתלמות.

הצטרפות לקרן השתלמות:

 • על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (להורדת הטופס נא לחץ כאן), לצרף תצלום ותעודת זהות . יש להעביר הטפסים להנהלת קרן ההשתלמות עפ”י הכתובת הרשומה בטופס לעיל (באינטרנט) לאחר החתמת המעסיק (למעט עובדי מדינה).
 • בהצטרפות לקרן ההשתלמות קיימים בפני העמית ארבעה מסלולים אשר אליהם הוא יכול להצטרף: מסלול כללי, מסלול מנייתי מסלול אג”ח מדינה ומסלול S&P500.
 • ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
  כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
  לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2005 בגין החודשים 06/2005 -01, תאריך תחילת הוותק לגביו יהא 31/01/05.

הפקדות:

מעסיק – עד 7.5% משכרו של העובד.
עובד- לפחות 1/3 מהפרשת המעסיק.
הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 15,712 ? (נכון ל- 01/06) או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

משיכת כספים מהקרן השתלמות:

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה במידה והגיע ל”גיל הפרישה” כאמור בחוק “גיל פרישה”.
 3. לאחר 3 שנות וותק -זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו”ל בהתאם לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין – בקיזוז מס בשיעור 48% מכספי המעסיק ומרווחי חלק העובד בכפוף לאישור המעסיק.
  פטור ממס באישור פקיד שומה.

טפסים ניתן לקבל בסניפי הבנק, הנהלת הקרן ובאתר האינטרנט של הקרן תחת הלשונית “טפסים להורדה”.

משיכת כספים תוך 4 “ימי  עסקים גמל” ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק/ הנהלת הקרן  בצרוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקרן השתלמות אחת לאחרת:

 • העמית יפנה לקרן ההשתלמות אליה הוא מעוניין להעביר הכספים (להלן הקרן המעבירה).
 • העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית, פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.
 • הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע”י הקרן המעבירה.
 • בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל – העברת כספים בין קופות גמל) התשס”ח – 2008 (להלן “תקנות הניוד”) אשר נכנסו לתוקף ביום 1.10.08 וכן בהתאם לחוזר גופים מוסדיים מס. 11-9-2008 “העברת כספים בין קופות גמל” אשר הוצא על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן- “חוזר העברת כספים”) העברת כספים בין קופות גמל מתבצעת עד 10 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה להעברת הכספים מקופה המקבלת ובסך הכל תוך 20 ימי עסקים.
 • על ההעברה להתבצע תוך 7 “ימי עסקים גמל” (דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת הקרן המועברת.
 • עם קבלת הכספים בקרן המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקרן המעבירה.
 • קיימת אופציה להעברת הכספים מקרן השתלמות נזילה לחשבון קופ”ג במעמד עצמאי.

ניכויים לקרן ההשתלמות:

חשבון במעמד שכיר -הניכויים לטובת הקרן בהתאם להסכמי השכר יבוצעו מתלוש המשכורת של העובדים.
העברת הנתונים והכספים מתבצעת באמצעות קבצים מגנטיים המועברים על ידי לשכת השרות של המעסיק, מס”ב, ישירות על ידי המעסיק בדואר אלקטרוני במבנה שיסוכם עם המעסיק או בכל דרך אחרת.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה:

 • עפ”י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.
 • על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק, להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע”י החשכ”ל מעת לעת.
 • פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריוות למעסיק בדבר עמידה במועדי התשלום הנ”ל.
 • הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.