קביעת מדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה המנהלת 2024