מבנה החברה

תכיפות התכנסות הדירקטוריון/ועדת ההשקעות/ועדת הביקורת נעשית בהתאם להוראות הדין כדלקמן:

דירקטוריון – אחת לשלושה חודשים לכל הפחות
ועדת השקעות – אחת לשבועיים לכל הפחות
ועדת ביקורת – 4 פעמים במהלך השנה לכל הפחות

ממונה על פניות הציבור – מזכירות הקרן – את הפניה יש לשלוח במעטפה אל “יחד רופאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ”
לידי מזכירות הקרן, רח’ ז’בוטינסקי 35, רמת גן, בנין התאומים 2 , מיקוד: 52136