מסמכי העברה לקופת גמל

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ”ג/קרה”ש המנוהלת  בלאומי שירותי שוקי הון בע”מ. (להלן הקופה/ הקרן המעבירה):

  • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ”ב).
  • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה / קרן חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.
  • במידה וההפקדות לזכות הקופה / הקרן המועברת מבוצעת באמצעות תלוש משכורתך יש להסדיר עם המעסיק הפסקת הניכויים לקופה / קרן המועברת והעברת הניכויים לזכות הקופה / הקרן המעבירה.

עמית שכיר יחתים גם את המעסיק על גבי המסמך (למעט עובדי מדינה).