מסמכי העברה לקופת גמל

לצורך ביצוע העברת כספים לקופ”ג/קרה”ש המנוהלת  בלאומי שירותי שוקי הון בע”מ. (להלן הקופה/ הקרן המעבירה):

  • למלא ולחתום על מסמך בקשת העברה (מצ”ב).
  • למלא ולחתום על מסמך הצטרפות לקופה / קרן חדשה אליה ברצונך להעביר הכספים.