דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2016