רופאים מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2023