הלוואות

יחד רופאים- חברה לניהול קופות גמל בע”מ מאפשרת לעמיתי הקרן לקבל הלוואה מכספי קרן ההשתלמות על

חשבון כספי העמית הצבורים בקרן השתלמות, וזאת בכפוף להוראות הדין ונהלי החברה.

כעמית בקופה, הנך זכאי למגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד וללא חבויות:

  • ריביות אטרקטיביות ופטור מלא מעמלות.
  • ללא כל הצמדה- סכום ההלוואה נושא ריבית בלבד ואינו מוצמד למדד.
  • ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת, ללא קנס.
  • ההלוואה מנוהלת בנפרד מחסכונותיך בקופה וסכום ההלוואה אינו נגרע מהחיסכון. החיסכון ממשיך לצבור תשואה בלי קשר להלוואה*.

* יובהר, כי במקרה של משיכת כספי החיסכון, יופחת סכום ההלוואה מהיתרה הקיימת.

הלוואה תינתן לעמית בעל ותק מינימלי של שלוש שנים בקרן או בעל ותק מינימלי של שלוש שנים בקרן שנוידה מחברה מנהלת אחרת לניהול החברה.

תנאי ההלוואות:

ריבית:

הלוואה בהחזר לפי שיטת שפיצרהלוואת בלון
P-0.5%P-0.5%
  • ריבית הפריים נקבעת על ידי הבנקים ומחושבת על ידם על בסיס שיעור הריבית המפורסמת על ידי בנק ישראל בתוספת 1.5%.
  • נכון להיום שיעור ריבית הפריים עומד על 6.00% **.

** שיעור הריבית נכון למועד הפרסום והוא עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשינוי בריבית הפריים.

הלוואות בהחזר לפי שיטת שפיצר

תשלום ריבית וקרן חודשיים על פי לוח שפיצר – לתקופה של עד 7 שנים.

הלוואות בלון

תשלום ריבית חודשית ופירעון הקרן בסוף התקופה – לתקופה של עד 3 שנים.

סכום ההלוואה

לגבי כספים הנזילים במועד מתן ההלוואהסכום ההלוואה לא יעלה על 80% מיתרת הכספים הצבורים בחשבון העמית באותו מועד.

לגבי כספים שאינם נזילים במועד מתן ההלוואה-סכום ההלוואה לא יעלה על 50% מיתרת הכספים הצבורים בחשבון העמית באותו מועד.

החזר ההלוואה

ניתן להחזיר את ההלוואה בהוראת קבע.
ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת, בכפוף ובהתאם לנהלי הקופה ולהוראות הדין.

להגשת בקשה להלוואה ופרטי התקשרות לחץ כאן