אודות החברה

מחזיקי המניות:
ההסתדרות הרפואית בישראל – 90%
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ – 10%

מאפייני הקופה:

  • יהב רופאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן “קרן השתלמות” או “הקרן”), היא קופת גמל מאושרת על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ”ד – 1964 (להלן – “תקנות מס הכנסה”). הקרן מאושרת כקרן השתלמות.
  • הקרן הוקמה ביום 6 במאי 1982.
  • מספר אישור מס הכנסה של הקרן הוא 419.
  • הקרן מיועדת לרופאים שכירים.
  • ככלל, שיעורי ההפרשות שהקרן מקבלת הם עד 7.5% מן השכר מהמעביד, ו- 2.5% מהעובד.
    לפי הסכם שכר, שיעור ההפרשה מהמעביד בגין רופאים שהם מנהלי מחלקות הוא 11.5% ובגין רופאים בבתי חולים בפריפריה הוא 10%.

הכספים מופרשים לקרן למטרת השתלמות לשכירים או חסכון.

  • סכומי ההפרשות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.
  • החל מה 01/01/2021 לאומי שירותי שוקי הון הינו הגוף המתפעל של הקרן אשר בין היתר מנהל את חשבונות הקרן וכן את חשבונות העמיתים, הכל לפי תקנון הקרן, הוראות הקרן, הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.
  • מיטב דש ניהול תיקים בע”מ הינו מנהל התיקים אשר משקיע את כספי הקרן.
 מסלול “השתלמות רופאים כללי” 510930654-00000000000419-0419-000
 מסלול “השתלמות רופאים אג״ח ממשלת ישראל” 510930654-00000000000419-1472-000
מסלול “השתלמות מניות” 510930654-00000000000419-12435-000