אודות החברה

מחזיקי המניות:
ההסתדרות הרפואית בישראל – 90%
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע”מ – 10%

מאפייני הקופה:

  • יחד רופאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן “החברה”), הינה חברה לניהול קרן השתלמות לרופאים שכירים ועצמאיים וקופת גמל להשקעה המאושרות על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ”ד – 1964 (להלן יחד בהתאמה: “קרן ההשתלמות”, “קופת הגמל להשקעה, “קופות הגמל”). קופות הגמל מיועדות לרופאים ו/או סטאזרים שכירים ועצמאיים ו/או לבני/ות הזוג שלהם.
  • מספר אישור מס הכנסה של קרן ההשתלמות הוא 419.
  • מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל להשקעה הוא 14947
  • ככלל, שיעורי ההפרשות שהקרן מקבלת הם עד 7.5% מן השכר מהמעביד, ו- 2.5% מהעובד.
    לפי הסכם שכר, שיעור ההפרשה מהמעביד בגין רופאים שהם מנהלי מחלקות הוא 11.5% ובגין רופאים בבתי חולים בפריפריה הוא 10%.

הכספים מופרשים לקרן למטרת השתלמות לשכירים או חסכון.

  • סכומי ההפרשות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.
  • החל מה 01/01/2021 לאומי שירותי שוקי הון הינו הגוף המתפעל את קופות הגמל שבניהול החברה.
  • מנהל ההשקעות של קופות הגמל שבניהול החברה הינו: מיטב ניהול תיקים בע”מ.

המסלולים בקרן השתלמות:

מסלול “השתלמות רופאים כללי”  
מסלול “השתלמות רופאים אג״ח ממשלת ישראל”   
מסלול “השתלמות מניות”
מסלול “S&P500”.

המסלולים בקופת הגמל להשקעה:

מסלול ” רופאים כללי”  
מסלול “רופאים מניות”
מסלול “S&P500”.

מסלול “השתלמות רופאים כללי”510930654-00000000000419-0419-000
מסלול “השתלמות רופאים אג״ח ממשלת ישראל”510930654-00000000000419-1472-000
מסלול “השתלמות מניות”510930654-00000000000419-12435-000