מאזנים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

באלפי שקלים

ליום 31 בדצמבר
2002 2003 ביאור
נכסים
3 השקעות
מזומנים ושווי מזומנים:
238 370 מזומנים בבנקים
27,200 107,110 פיקדונות קצרי מועד בבנקים
27,438 107,480
———— ————
ניירות ערך סחירים:
307,237 315,708 4 איגרות חוב ממשלתיות
43,557 43,545 4 איגרות חוב אחרות
68,514 119,652 6,7 מניות וניירות ערך אחרים
419,308 478,905
———— ————
ניירות ערך שאינם סחירים:
5 איגרות חוב מיועדות
103,828 115,754 5 איגרות חוב אחרות
322 838 6 ניירות ערך אחרים
104,150 116,592
———— ————
פיקדונות והלוואות:
138,163 127,325 8 פיקדונות בבנקים
288 1,241 8 הלוואות
138,451 128,566
———— ————
———— ————
175 36 9 ריבית וסכומים לקבל בגין השקעות
———— ————
689,522 831,579 סך כל ההשקעות
———— ————
107 10 חייבים ויתרות חובה
———— ————
————- ————-
689,522 831,686 סך כל הנכסים
======= =======
זכויות העמיתים וההתחייבויות
16 הון מניות
689,252 830,913 זכויות העמיתים
270 773 12 זכאים ויתרות זכות
689,522 831,686 סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות
======= =======

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.