מאזנים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

באלפי שקלים

ליום 31 בדצמבר
2001 2002 ביאור
נכסים
3 השקעות
מזומנים ושווי מזומנים:
221 243 מזומנים בבנק ובגמול
81,057 27,744 פיקדונות קצרי מועד בבנקים
81,278 27,987
———— ————
ניירות ערך סחירים:
229,436 313,381 4 איגרות חוב ממשלתיות
45,056 44,428 4 איגרות חוב אחרות
103,477 69,884 6 מניות וניירות ערך אחרים
377,969 427,693
———— ————
ניירות ערך שאינם סחירים:
5 איגרות חוב מיועדות
94,505 105,904 5 איגרות חוב אחרות
75 328 6 ניירות ערך אחרים
94,580 106,232
———— ————
8 פיקדונות והלוואות:
145,700 140,926 8 פיקדונות בבנקים
357 294 8 הלוואות מובטחות במשכנתאות
146,057 141,220
———— ————
———— ————
421 179 9 סכומים לקבל בגין השקעות
———— ————
700,305 703,311 סך כל ההשקעות
———— ————
14 10 חייבים ויתרות חובה
———— ————
————- ————-
700,319 703,311 סך כל הנכסים
======= =======
זכויות העמיתים וההתחייבויות
16 הון מניות
700,172 703,035 זכויות העמיתים
147 276 12 זכאים ויתרות זכות
700,319 703,311 סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות
======= =======

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.