דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

באלפי שקלים

2002 2003
686,445 689,252 זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה
————— —————
119,331 118,481 שכירים – הפרשות מעביד
35,317 35,179 הפרשות עובד
154,648 153,660 סך כל ההפרשות
————— —————
תשלומים לעמיתים:
(112,911) (131,015) עמיתים שכירים
(112,911) (131,015) סך כל התשלומים
————— —————
41,737 22,645 צבירה נטו
————— —————
העברת זכויות נטו:
371 66 העברת זכויות אל הקרן
(709) (2,282) העברת זכויות מהקרן
(338) (2,216) סך כל העברת זכויות נטו
————— —————
(38,592) 121,232 הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
————— —————
689,252 830,913 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה
======== ========

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.