דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

באלפי שקלים

2001 2002
613,905 700,172 זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה
————— —————
הפרשות:
122,337 121,718 שכירים – הפרשות מעביד
36,263 36,023 הפרשות עובד
158,600 157,741 סך כל ההפרשות
————— —————
תשלומים לעמיתים:
(116,478) (115,169) לעמיתים שכירים
(116,478) (115,169) סך כל התשלומים
————— —————
42,122 42,572 צבירה נטו
————— —————
העברת זכויות נטו:
103 378 העברת זכויות אל הקרן
(945) (723) העברת זכויות מהקרן
(842) (345) סך כל העברת זכויות נטו
————— —————
44,987 (39,364) הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
————— —————
700,172 703,035 זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה
======== ========

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.