דוחות הכנסות והוצאות מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2003

באלפי שקלים

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר
2002 2003 ביאור
הכנסות (הפסדים)
(1,690) 4,699 ממזומנים ומשווי מזומנים
———— ————
מניירות ערך סחירים:
(9,889) 51,915 מאיגרות חוב ממשלתיות
(2,575) 6,423 מאיגרות חוב אחרות
(34,775) 49,227 ממניות ומניירות ערך אחרים
(47,239) 107,565
———— ————
מניירות ערך שאינם סחירים:
5,525 6,691 מאיגרות חוב אחרות
371 (1,485) מניירות ערך אחרים
5,896 5,206
———— ————
מפיקדונות ומהלוואות:
6,396 6,345 מפיקדונות בבנקים
7 124 מהלוואות
6,403 6,469
———— ————
———— ————
13 22 הכנסות אחרות
———— ————
(36,617) 123,961 סך כל ההכנסות (ההפסדים)
———— ————
הוצאות
1,788 2,181 13 דמי ניהול
164 163 14 עמלות ניירות ערך סחירים
14 עמלות ניירות ערך לא סחירים
23 385 17 הוצאות מיסים אחרות
1,975 2,729 סך כל ההוצאות
———— ————
(38,592) 121,232 הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
======= =======

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.