דוחות הכנסות והוצאות מותאמים להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש נובמבר 2002

באלפי שקלים

לשנה שנסתיימה
ביום 31 בדצמבר
2001 2002 ביאור
הכנסות
4,271 (1,724) ממזומנים ומשווי מזומנים
———— ————
מניירות ערך סחירים:
32,428 (10,087) מאיגרות חוב ממשלתיות
4,304 (2,626) מאיגרות חוב אחרות
(6,205) (35,470) ממניות ומניירות ערך אחרים
30,527 (48,183)
———— ————
מניירות ערך שאינם סחירים:
86 מאיגרות חוב מיועדות
5,354 5,636 מאיגרות חוב אחרות
75 378 מניירות ערך אחרים
5,515 6,014
———— ————
מפיקדונות ומהלוואות:
6,560 6,524 מפיקדונות בבנקים
10 7 מהלוואות מובטחות במשכנתאות
6,570 6,531
———— ————
———— ————
11 13 הכנסות אחרות
———— ————
46,894 (37,349) סך כל ההכנסות (ההפסדים)
———— ————
הוצאות
1,809 1,825 13 דמי ניהול
98 167 14 עמלות ניירות ערך סחירים
14 עמלות ניירות ערך לא סחירים
17 פרמיות לביטוח חיים קבוצתי
23 20 הוצאות מיסים אחרות (*)
1,907 2,015 סך כל ההוצאות
———— ————
44,987 (39,364) הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח
======= =======
(*) עד וכולל שנת 2001 נכללו הוצאות מיסים בגין ריבית לפי סעיף 3 (ח) לפקודת מס הכנסה ,
בסעיפי ההכנסות מהשקעות נטו. החל משנת 2002 הוצאות מיסים מוצגות בנפרד.

הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.